Regulamin zawodów

Rozdział 1: Zawody

Artykuł 1. Zawody

W trakcie zawodów organizowanych przez Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy roboty MiniSumo są wystawiane przez uczestników do kolejnych rozgrywek. Zwycięzcą zawodów zostaje uczestnik, którego robot zwycięży w największej liczbie rozgrywek.

Artykuł 2. Rozgrywka

Rozgrywka składa się z trzech rund. Rozgrywka trwa trzy minuty. Czas trwania pojedynczej rundy w ramach rozgrywki nie jest określony. Uczestnik, który pierwszy zdobędzie dwa punkty efektywne wygrywa rozgrywkę. W przypadku, gdy żaden z uczestników nie zdobędzie punktu efektywnego, lub obaj mają taką samą liczbę punktów efektywnych, zwycięzca rozgrywki zostanie ogłoszony decyzją sędziego. W przypadku, gdy nie istniała wyraźna przewaga i zwycięzca nie może być ogłoszony, może zostać zarządzona decyzją sędziego dodatkowa trzyminutowa runda dogrywkowa. Rundę dogrywkowa wygrywa uczestnik, który jako pierwszy zdobędzie jeden punkt efektywny.

Artykuł 3. Rozpoczęcie rundy

Przed rozpoczęciem każdej rundy, uczestnicy stoją poza obszarem zewnętrznym ringu. Uczestnicy mogą wkroczyć do obszaru zewnętrznego ringu na komendę sędziego. Sędzia umieszcza na środku ringu znacznik w kształcie krzyża dzielący obszar ringu na ćwiartki koła. Uczestnicy ustawiają swoje roboty w dwóch przeciwległych ćwiartkach ringu, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na ramionach krzyża. Robot musi być ustawiony przy brzegu ringu tak oby fragmentem swojego obrysu w pozycji startowej przykrywać linię brzegową ringu – tak jak to przedstawiono na schemacie. Po umieszczeniu robotów na ringu przez uczestników sędzia usuwa znacznik. Po usunięciu znacznika pozycja robotów nie może zostać zmieniona. Na znak sędziego uczestnicy jednocześnie włączają zasilanie robotów. Runda rozpoczyna się po pięciu sekundach od sygnału sędziego. Uczestnicy po uruchomieniu robota opuszczają ring przed rozpoczęciem rundy.

image002

Artykuł 4. Przerywanie i wznawianie rundy
Runda jest przerywana i wznawiana komendą sędziego.

Artykuł 5. Zakończenie rundy
Runda kończy komendą sędziego. Po ogłoszeniu zakończenia rundy uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego usunięcia robotów z ringu.

Artykuł 6. Pomiar czasu

 1. Rozgrywka trwa trzy minuty. Rozpoczęcie i zakończenie pomiaru czasu odbywa się na komendę sędziego.
 2. Runda dogrywkowa ogłoszona decyzją sędziego trwa maksymalnie trzy minuty. Rozpoczęcie i zakończenie pomiaru czasu odbywa się na komendę sędziego.
 3. Do czasu rozgrywki nie jest wliczany czas niezbędny na przygotowanie robotów do kolejnej rundy po zdobyciu punktu efektywnego przez uczestnika lub uczestników rozgrywki. Czas ten nie może jednak przekroczyć 30 sekund.
 4. Do czasu rozgrywki nie są wliczane przerwy ogłoszone decyzją sędziego.

Artykuł 7. Specyfikacja ringu

 1. Powierzchnia ringu ma kształt koła o średnicy 770 mm. Powierzchnia ringu jest koloru czarnego, płaska, gładka, wykonana z twardego materiału o niskiej wartości współczynnika tarcia.
 2. Linię brzegową ringu stanowi umieszczony na powierzchni ringu pierścień koloru białego o średnicy zewnętrznej 770 mm i szerokości 25 mm. Linia brzegowa należy do obszaru wewnętrznego ringu.
 3. Na powierzchni ringu mogą znajdować się dwie równoległe linie startowe koloru brązowego o długości 100 mm i szerokości 10mm. Linie startowe umieszczone są w odległości 50 mm od środka ringu – 100 mm od siebie.
 4. Obszar wewnętrzny ringu stanowi powierzchnia ringu wraz z linią brzegową.
 5. Obszar zewnętrzny ringu rozciąga się na co najmniej 1000 mm od linii brzegowej ringu. Materiał powierzchni obszaru zewnętrznego ringu jest dowolny. Kolor powierzchni obszaru zewnętrznego ringu jest dowolny, za wyjątkiem koloru białego.
 6. O przydatności ringu do gry oraz konieczności jego wymiany decyduje sędzia.

Rozdział 3: Robot MiniSumo

Artykuł 8. Specyfikacja robota

 1. Wymiary poziome (długość, szerokość) w pełni wyposażonego robota, ustawionego w pozycji startowej, nie mogą przekroczyć 100 mm. Wysokość robota nie jest ograniczona. Wymiary robota po upływie nie mniej niż pięciu sekund od sygnału rozpoczęcia rundy mogą ulec zmianie.
 2. Nie jest dozwolony podział robota na mniejsze jednostki – multiboty.
 3. Ciężar robota nie może przekroczyć 500 gram.
 4. Robot musi poruszać się w sposób autonomiczny. Jakakolwiek forma komunikacji z robotem w czasie trwania rundy jest zabroniona.
 5. Do budowy robota można stosować dowolne: materiały, elektryczne układy napędowe, sposoby przenoszenia napędu oraz układy sterowania pod warunkiem, że spełnione są inne wymagania wymienione w Artykule 8 lub Artykule 9 regulaminu.
 6. Układ sterowania robotem musi umożliwić automatyczne uruchomienie robota po upływie nie mniej niż pięciu sekund od momentu włączenia zasilania robota przez uczestnika.

Artykuł 9 – Ograniczenia w konstrukcji robota

 1. Robot nie może zawierać urządzeń aktywnie zakłócających działanie układu sterowania przeciwnika. W szczególności nie jest dozwolone stosowanie urządzeń oślepiających dalmierze podczerwone robotów np. diód IR.
 2. Robot nie może zawierać urządzeń mogących prowadzić do uszkodzenia przeciwnika w sposób inny niż spychanie oraz uderzanie.
 3. Robot nie może zawierać elementów, które mogą uszkodzić ring.
 4. Robot nie może zawierać urządzeń emitujących gazy, ciecze lub materiały sypkie.
 5. Robot nie może zawierać urządzeń emitujących znaczne ilości ciepła (np. miotacze ognia).
 6. Robot nie może zawierać żadnych urządzeń miotających.
 7. Robot nie może zawierać elementów przytwierdzających go do ringu lub uniemożliwiających jego przesunięcie, np. przyssawki lub klej.
 8. Robot nie może zawierać urządzeń do zwiększania siły nacisku na ring np. pompy próżniowe lub magnesy.

Rozdział 4: Punktacja

Artykuł 10. Zasady przyznawania punktów efektywnych za rezultat walki.

 1. Jeden z robotów wypchnie swojego przeciwnika z obszaru wewnętrznego ringu. Pionowa ściana ringu należy do zewnętrznego obszaru ringu. Uczestnik, którego robot wypchnął przeciwnika otrzymuję punkt efektywny.
 2. Robot przeciwnika opuści obszar wewnętrzny ringu z własnej winy. Uczestnik, którego robot pozostał w obszarze wewnętrznym ringu otrzymuje punkt efektywny.

Artykuł 11. Zasady przyznawania punktów efektywnych za unikanie walki

 1. Jeżeli roboty przemieszczają się po ringu przez 30 sekund bez zauważalnego postępu w walce, a następnie jeden z robotów zatrzyma się na 5 sekund uczestnik, którego robot pozostaje w tym czasie w ruchu otrzymuje punkt efektywny. Nie jest przy tym istotne, czy robot ten po upływie 5 sekund również się zatrzyma.
 2. Jeśli roboty pozostają złączone lub przemieszczają się po ringu przez 30 sekund bez zauważalnego postępu w walce runda zostaje przerwana, a następnie wznowiona. Punkt efektywny nie jest przyznawany.
 3. Jeśli dwa roboty opuszczą wewnętrzny obszar ringu w tym samym czasie, runda zostaje przerwana, a następnie wznowiona. Punkt efektywny nie jest przyznawany.

Artykuł 12. Zasady przyznawania punktów efektywnych za brak zdolności do walki

 1. Uczestnik, który ulegnie zranieniu lub którego robot ulegnie uszkodzeniu może zażądać przerwania walki.
 2. O zdolności uczestnika lub robota do kontynuowania walki decyduje sędzia.
 3. W przypadku braku możliwości kontynuowania walki w ciągu 30 sekund od momentu zgłoszenia żądania przerwania walki uczestnik winny zaistniałej sytuacji przegrywa rozgrywkę, a pokrzywdzonemu przyznawane są dwa punkty efektywne.
 4. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie winnego zaistniałej sytuacji walkę przegrywa uczestnik, który nie może kontynuować rozgrywki. Przeciwnik otrzymuje dwa punkty efektywne.
 5. Jeżeli żaden z robotów nie jest zdolny do kontynuowania rozgrywki, przegrywającym jest uczestnik który zgłosił żądanie jej przerwania. Przeciwnik otrzymuje dwa punkty efektywne.
 6. Jeżeli brak zdolności do walki będzie miał miejsce w trakcie trwania rundy dogrywkowej, przyznawany jest jeden punkt efektywny zamiast dwóch.

Artykuł 13. Zasady przyznawania punktów efektywnych za przewinienia

 1. Uczestnik może otrzymać ostrzeżenie w następujących przypadkach:
 • Uczestnik nie stawi się do rozgrywki w ciągu 1 minuty od wezwania.
 • Uczestnik wkroczy na ring bez zgody sędziego.
 • Robot rozpocznie jakiekolwiek działania przed upływem pięciu sekund od momentu rozpoczęcia rundy przez sędziego.
 • Przygotowanie do wznowienia rundy zajmie uczestnikowi więcej niż 30 sekund.
 • Uczestnik podejmie jakiekolwiek akcje, które stoją w sprzeczności z zasadami fair-play.
 • Z chwilą otrzymania przez uczestnika drugiego ostrzeżenia przeciwnikowi przyznawane są dwa punkty efektywne, a rozgrywkę uznaje się za zakończoną.

Rozdział 5: Dyskwalifikacja

Artykuł 14. Dyskwalifikacja

W następujących przypadkach uczestnik zostaje zdyskwalifikowany:

 • Robot uczestnika nie spełnia wymagań określonych w Artykule 8.
 • Robot uczestnika nie respektuje ograniczeń wymienionych w Artykule 9.
 • Robot uczestnika nie respektuje ograniczeń wymienionych w Artykule 9.
 • Uczestnik podejmuje celowe działania utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie rozgrywki (np. celowo uszkodzi ring).
 • Uczestnik celowo uszkodzi robota przeciwnika.
 • Uczestnik zachowuje się niezgodnie z duchem fair-play (np. znieważa przeciwnika lub sędziego).

Rozdział 6: Sprzeciwy

Artykuł 15. Sprzeciwy wobec decyzji sędziego

 1. Nie można wnosić sprzeciwów przeciwko decyzji sędziego.
 2. Uwagi dotyczące przebiegu rozgrywki należy zgłaszać sędziemu w trakcie jej trwania.

Artykuł 16. Sprzeciwy wobec postanowień regulaminu

Uczestnik, który wyraża sprzeciw wobec postanowień regulaminu musi je przedstawić w sposób wyczerpujący komisji turniejowej przed końcem zawodów.

Rozdział 7: Odpowiedzialność

Artykuł 17. Odpowiedzialność

 1. Uczestnicy zawodów są odpowiedzialni za bezpieczeństwo własne oraz swoich robotów. w tym za wypadki przez nich spowodowane.
 2. Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników zawodów lub urządzenia i wyposażenie do nich należące.

Rozdział 8: Inne postanowienia

Artykuł 18 – Modyfikacje i wyjątki od regulaminu

Modyfikacje i wyjątki od regulaminu są podejmowane decyzją organizatora turnieju.

Rozdział 9: Opodatkowanie nagród

Artykuł 19 – Opodatkowanie nagród w konkursie

 1. Wygrane w konkursie (nagrody rzeczowe oraz pieniężne) podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej lub nagrody (art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).Jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł zastosowanie ma zwolnienie z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 2. Jednostki budżetowe (w tym szkoły publiczne, domy kultury) są zwolnione z podatku dochodowego od nagród (art.6 ust.1 pkt.3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 3. Pobór podatku od wygranej ciąży na organizatorze konkursu lub w przypadku ufundowania nagrody przez sponsora – na sponsorze.
 4. Pokrycie równowartości kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zapewnia organizator konkursu.